מאחר שרוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("רוש" או "אנו" או "אותנו" או "על ידנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שרוש מפעילה ומנהלת ("האתר"), החליטה רוש לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ("המדיניות"). 

מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי רוש ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רוש במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

מדיניות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

בחלקים מסוימים ו/או בדפים מסוימים של האתר יכול שתידרש למסור מידע אישי. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר וכדומה ("מידע אישי"). אינך חייב למסור מידע אישי כאמור; עם זאת, מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת פרטים, עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל שירותים ו/או תכנים מסוימים באתר ו/או לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו, כגון מידע על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

מאגר המידע

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין של רוש ו/או מי מטעמה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו. אולם, בהעדר פרטים כאמור, יתכן ולא נוכל לספק באופן מלא ו/או חלקי שירותים מסוימים באתר.

השימוש במידע

במידע האישי שתמסור ובפרטים שנאספים כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, לאחת ו/או יותר מהמטרות הבאות:

 

 

שיתוף והעברת מידע לצד שלישי

רוש לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

שימוש ישיר על ידי צדדים שלישיים למטרות שיווק

רוש עשויה להיות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. רוש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אולם, וככל ורלוונטי, במקרה ותאשר במסגרת שימושך באתר קבלת דיוור ישיר, ניוזלטרים וכדומה ייתכן ופרטים יועברו לצדדים שלישים אשר ישגרו לך דיוורים כאמור. כמו כן רוש רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים לצורכי אבטחת מידע ועוד. 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.

בנוסף לכך, רוש עשויה לעשות שימוש באתר ב"פיקסלים" (Pixels), "אותות רשת" (Web beacons) ומערכות / טכנולוגיות נוספות של צדדים שלישים אשר אוספות מידע ומנתרות את השימוש באתר / דפוסי הפעילות באתר.

ביחס לשימוש ב'עוגיות' (Cookies) וטכנולוגיות מעקב אחרות במסגרת האתר אנא ראה מדיניות השימוש בעוגיות.

מידע שאתה משתף באתרי צד ג' או באמצעות שירותי מדיה חברתית

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת רוש. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. רוש אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

אבטחת מידע

רוש מיישמת באתר מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, רוש לא מתחייבת שהאתר ו/או השימוש ו/או הגלישה בו ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. רוש ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות, בקשר לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרם לך ו/או לכל מי מטעמך בקשר ו/או ביחס ו/או בעקבות שימוש בלתי מורשה, חדירה ו/או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר וכל הקשור או הנובע מכך. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.

בכלל כך, בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק וכדומה) קיים סיכון לכך כי בין היתר המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

שינויים במדיניות הפרטיות

רוש תהיה רשאית לשנות מעת לעת מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

הזכות לעיין במידע שלך

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לרוש בדוא"ל: [email protected] או באמצעות דואר רגיל: החרש 6, הוד השרון, 4524079.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות לדוא"ל [email protected].

 

נוסח 8322